Prejsť na obsah

Legislatíva

PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť od 30.01.2018
Účinnosť od 25.05.2018

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Národnej rady Slovenskej republiky.


schválené: 08.07.1993
rozoslané: 22.08.1993
účinnosť: 01.09.1993
zrušené: -
50/1993 Zbierky zákonov na strane 830.

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 657/2004 Z.z., o tepelnej energetike, Národnej rady Slovenskej republiky.


schválené: 26.10.2004
rozoslané: 11.12.2004
účinnosť: 01.01.2005
zrušené: -
277/2004 Zbierky zákonov na strane 6539.


PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, Federálního shromáždění.


schválené: 05.11.1991
rozoslané: 18.12.1991
účinnosť: 01.01.1992
zrušené: -

98/1991 Sbírky zákonů na strane 2474.

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, Národního shromáždění.


schválené: 26.02.1964
rozoslané: 05.03.1964
účinnosť: 01.04.1964
zrušené: -

19/1964 Sbírky zákonů na strane 0201.

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 246/2015 Z. z., Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v znení č. 177/2018 Z. z.)

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť od 01.09.2018
zrušené: -


Stavebné bytové družstvo občanov

so sídlom Lipová ul. č. 3, 943 01 Štúrovo

IČO: 18047432

zapísané v Obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Dr, vložka č. 286/N
_____________________________________________________________________

SMERNICA

upravujúca postup pri nahliadaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov do dokladov,
týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

Čl. I.
Úvod

Táto smernica je vypracovaná v súlade s ust. § 11, ods. 6), zákona č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov a upravuje postup pri
výkone práva nahliadania do dokladov, týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky,
údržby a opráv, vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytových domoch správcu,
spravovaných správcom, Stavebným bytovým družstvom občanov, so sídlom Lipová ul. č. 3, 943 01
Štúrovo, na základe zmluvy o výkone správy.

Čl. II.
Práva a povinnosti vlastníka bytu a nebytového priestoru

1.) Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome (ďalej len “vlastník“) má právo nahliadať do
dokladov, týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

2.) Vlastník vykonáva svoje právo osobným nahliadnutím do dokladov, vrátane vyhotovenia
písomných poznámok a výpisov z nich, prípadne vyhotovenia kópií dokladov na náklady
vlastníka. Výkon uvedeného práva vlastníka môže byť realizovaný len plne v súlade so
zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zmluvy o výkone správy a príslušných platných
právnych predpisov. V prípade, ak vlastník splnomocní na výkon tohto práva inú osobu, podpis
na splnomocnení musí byť úradne overený.

Čl. III
Postup pri nahliadnutí do dokladov

1) Vlastník v dome vopred požiada správcu o nahliadnutie do dokladov, pričom presne
špecifikuje, o aké doklady má záujem a v akom rozsahu. Zároveň uvedie požadovaný termín
nahliadnutia do dokladov. Svoju požiadavku o nahliadnutie do dokladov môže nahlásiť
telefonicky, emailom alebo osobne.

2) Správca (príslušný referent) si dohodne termín nahliadania do dokladov s vlastníkom
v prípade telefonickej alebo emailovej požiadavky (najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti
o nahliadnutie do dokladov). Správca na dohodnutý termín zabezpečí prípravu
požadovaných dokladov. V prípade osobnej návštevy si príslušný referent dohodne termín
nahliadnutia zo strany vlastníka v tom prípade, ak sa požadované doklady nachádzajú
v archíve. Pred predložením požadovaných dokladov vlastníkovi si príslušný referent overí
totožnosť žiadateľa podľa platného občianskeho preukazu (prípadne cestovného pasu,
vodičského preukazu alebo iného obdobného dokladu).

3) Vlastník má právo na bezplatné nahliadnutie do dokladov z príslušného kalendárneho roka
a z predchádzajúceho kalendárneho roka. Vyhotovovanie fotokópií predložených dokladov je
spoplatnené podľa platného cenníka služieb správcu.

4) Vlastník nemá právo, s poukazom na znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ust. § 6,
odsek 2, písm. b), zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v
znení neskorších predpisov, na nahliadnutie do mesačných predpisov iných vlastníkov;

ročných vyúčtovaní spotrieb tepla, teplej a studenej vody iných vlastníkov; výpisov z účtov,
z ktorých sú zrejmé platby od vlastníkov; platenia zálohových platieb, ani iných údajov,
týkajúcich sa ostatných vlastníkov (napríklad podpisov na prezenčných listinách).

5) Ak vlastník požaduje nahliadnutie do dokladov starších ako dokladov z predchádzajúceho
kalendárneho roka a podľa registratúrneho poriadku správcu neuplynula lehota na ich
vyradenie, príprava týchto dokladov je spoplatnená podľa platného cenníka služieb správcu.

6) Správca (príslušný referent) vyhotoví z nahliadnutia do dokladov písomný zápis, v ktorom
konkrétne uvedie, ktoré doklady boli k nahliadnutiu predložené. V písomnom zápise
z nahliadnutia do dokladov sa uvedie čas odkedy dokedy vlastník do dokladov nahliadal,
a z ktorých dokladov požadoval fotokópiu, výpis, odpis. Po nahliadnutí do dokladov vlastník
spolu s príslušným referentom podpíšu písomný zápis o nahliadnutí do dokladov.

7) Vyhotovený a podpísaný zápis o nahliadnutí do dokladov príslušný referent odovzdá
zodpovednej osobe v súvislosti s ochranou osobných údajov správcu.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1) Túto smernicu schválilo Predstavenstvo Stavebného bytového družstva občanov Štúrovo
dňa 27.01.2022.
2) Táto Smernica nadobúda účinnosť dňa 28.01.2022.
Návrat na obsah